İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2023-2024 Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Duyurusu

2023-2024 Öğretim yılında akademik takvim süresince, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda belirlenen kontenjan sayısına göre, 01.11.2023 tarihinden itibaren Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacaktır. Aşağıdaki şartları sağlayan, Ön lisans, Lisans, Tezli Yüksek Lisans  ve Doktara öğrencileri Başvuru Formunu doldurarak kendi bölümünde çalışmak isteyen öğrenciler  ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul ve Enstitülerine, Rektörlüğe bağlı birimlerde çalışmak isteyen öğrenciler ise  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına en geç 30.10.2023 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

Kısmi Zamanlı Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

1-Tezsiz yüksek lisans özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak.

2-Disiplin cezası almamış olmak

3-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

4-Çalışırken iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

5-Yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

6-S.K.S.Daire Başkanlığı çalıştırılacak işin özelliği nedeniyle özel koşullar belirleyebilir.

 

 

İŞ SÜRESİ, İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER

1-Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin çalışma süresi ayda en çok 45 saattir.

2-Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

3- Kanun’larda Ulusal Bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte hafta sonu gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işini gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

4- Hafta sonu gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde birim yöneticisi Cumartesi ve Pazar günleri dahil olmak üzere kısmi zamanlı öğrencilere günün 08:00–23:00 saatleri arasında görev verebilir.

5- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılan öğrenciler bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

6- Sosyal güvenlik kurumuna giriş yapılmadan öğrenci çalıştırılamaz.

7- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82.maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olamaz hükümleri uygulanır.

8- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret 4857 sayılı iş kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

1- Kısmi zamanlı öğrenciler öğrenci disiplin yönetmeliğine uymak zorundadır.

2- Kısmi zamanlı öğrenciler çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

3- Kısmi zamanlı öğrenciler amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı ve güler yüzlü olmak işlerini tarafsızlıkla tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

4- Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine verilen görevlerde ilgili mevzuat esaslarına ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

5- Birim personeli yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler.

6- Kısmi zamanlı öğrenciler iş yerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına iş disiplinine iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yönetmelik genelge talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

7- Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadırlar.

 

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Süreci

 

Başvuru: 04 Ekim 2023 – 13 Ekim 2023

Birim Burs Komisyonlarının Değerlendirmesi: 16 Ekim – 20 Ekim 2023

Listelerin En geç Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Gönderilmesi: 26 Ekim 2023

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Hak Kazanan Öğrencilere Duyuru Yapılması: 27 Ekim 2023

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Hak Kazanan Öğrencilerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Belge Teslimi : 30 Ekim 2023

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışmaya Başlama Tarihi: 01 Kasım 2023

Menüyü Kapat