İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yetki Görev ve Sorumluluk

TRABZON ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Fakültemiz, lisans düzeyinde öğretim yapan bir kurumdur. Fakülte, öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden, sonuçlarının alınmasından ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

Görev ve sorumlulukların dayandığı başlıca kanun, yönetmelik ve yetkili kurular aşağıda yazılmıştır.

 • Yükseköğretim Kanunu (2547)
 • Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)
 •  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)
 •  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)
 •  Devlet Memurları Kanunu (657)
 •  Kamu İhale Kanunu (4734)
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018
 • Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 • Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
 • YÖK, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği,
 • Doçentlik Sınav Yönetmeliği
 •  Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar
 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
 •  Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik
 • Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 • Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 •  Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 •  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 •  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 • Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 •  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 • Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
 •  Trabzon Üniversitesi Ders Görevlendirme Yönergesi
 • Trabzon Üniversitesi Akademik Personel Ödül Yönergesi
 • Trabzon Üniversitesi İdari Personel Ödül Yönergesi
 • Trabzon Üniversitesi İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
 • Yükseköğretim Kurulu Kararlar
 • Senato Kararları
 • Üniversite Yönetim Kurulu Kararları
 • Fakülte Kurulu Kararları
 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararları
Menüyü Kapat